Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Direct Theorie. Het adres van Direct Theorie is Meirbrug 1 – 2000 – Antwerpen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@directtheorie.be 0493160645 of per post. 

Direct Theorie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen. 

Artikel 1 – Definities

 • 1.1 Aanbod: elk aanbod door Direct Theorie aan Cursist. 
 • 1.2 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 
 • 1.3 theorie examen: Het theorie examen waaraan de Cursist deelneemt en wordt afgenomen door het examenbureau. 
 • 1.4 Cursist: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met Direct Theorie. 
 • 1.5 Dag: kalenderdag. 
 • 1.6 Overeenkomst: een overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) betreffende de levering van diensten die tussen Direct Theorie en de Cursist wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en). 
 • 1.7 Partij (-en): Direct Theorie of Cursist. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Direct Theorie en Cursist bedoelt. 
 • 1.8 Workshop: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Direct Theorie zich jegens Cursist verbindt tot het leveren van workshops voor het theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Direct Theorie aan de Cursist levert. 
 • 1.9 Direct Theorie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Brusselstraat 51 – 2018 – Antwerpen 
 • 2.0 Website: de website van Direct Theorie www.Directtheorie.be 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of diensten van Direct Theorie en/of alle met Direct Theorie gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 
 • 2.2 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de cursist beschikbaar gesteld.  
 • 2.3 De door de Cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Direct Theorie. 
 • 2.4 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.directtheorie.be 
 • 2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
 • 2.6 In deze Algemene Voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten. 
 • 2.7 Direct Theorie is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij de Cursist tegen de wijziging binnen 30 Dagen na communicatie van de wijziging door Direct Theorie schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail. 
 • 2.8 De Cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Direct Theorie deze Algemene Voorwaarden mogelijk soepel toepast. 

Artikel 3 De Overeenkomst

 • 3.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Cursist zich heeft ingeschreven voor een Workshop via de Website. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het ogenblik van bevestiging per e-mail door Direct Theorie van een verzoek tot inschrijving van de Cursist per email. 
 • 3.2. De cursist verbindt zich ertoe om bij inschrijving voor een Workshop actuele, correcte en volledige persoonsgegevens mede te delen. De privacyverklaring van Direct Theorie is van toepassing op deze persoonsgegevens. 
 • 3.2. De cursist verbindt zich ertoe om bij inschrijving voor een Workshop actuele, correcte en volledige persoonsgegevens mede te delen. De privacyverklaring van Direct Theorie is van toepassing op deze persoonsgegevens. 

Artikel 4 Aanvang Theorieopleiding

 • 4.1 De datum waarop Direct Theorie begint met de tenuitvoerlegging van de Theorieopleiding en het theorie-examen wordt door Direct Theorie en de Cursist onderling afgesproken. 
 • 4.2 Indien de Cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in lid 1 deel te nemen aan de Theorieopleiding, dient de Cursist dit uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen cursusdag schriftelijk aan Direct Theorie te melden, waarna Direct Theorie en de Cursist een nadere datum overeenkomen waarop de Cursist de workshop volgt. 
 • 4.3 Indien de Cursist binnen 2 werkdagen een melding maakt zoals bedoelt in het voorgaande lid is het niet meer mogelijk om de Theorieopleiding te wijzigen en/of te annuleren en is de Cursist het volledige lesgeld en het examengeld aan Direct Theorie verschuldigd zoals overeengekomen. Dit geldt evenzo voor het geval de Cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in lid 1 niet deelneemt aan de workshop. 

Artikel 5 Verplichtingen Cursist

 • 5.1 De Cursist dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Cursist deze verplichting niet nakomt is Direct Theorie gerechtigd de Cursist de toegang tot de Theorieopleiding te weigeren, zonder dat Direct Theorie daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Cursist. 
 • 5.2 De Cursist is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Direct Theorie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 
 • 5.3 De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van een geldige id-kaart of paspoort. Laat de Cursist dit na, dan is de Cursist niet gerechtigd om deel te nemen aan het examen. 
 • 5.4 De Cursist zal de door Direct Theorie eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. 
 • 5.5 Eventuele schade aan de door Direct Theorie ter beschikking gestelde zaken dient door de Cursist vergoed te worden. 
 • 5.6 Het is de Cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Direct Theorie niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die Direct Theorie aangaan alsook zal de Cursist zich onthouden van gedragingen en uitlatingen die de eer en de goede naam van Direct Theorie aantasten. 
 • 5.7 Het is de Cursist zonder voorafgaande toestemming van Direct Theorie niet toegestaan opname (beeld en geluid) tijdens de Theorieopleiding te maken. 
 • 5.8 Indien de Cursist de verplichtingen zoals gesteld in lid 6 en 7 niet of niet volledig nakomt, zal de Cursist door dit enkele feit per gebeurtenis aan Direct Theorie een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 10000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 100,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Cursist te verhalen. 
 •  

Artikel 6 Verplichtingen Direct Theorie

 • 6.1 Alle werkzaamheden die Direct Theorie worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 • 6.2 Direct Theorie zorgt dat de door haar te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen. 
 • 6.3 De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door Direct Theorie immer uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen. 

Artikel 7 Prijzen

 • 7.1 De door Direct Theorie gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. 
 • 7.2 Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Direct Theorie en Cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Direct Theorie te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de Theorieopleiding dan zal dat alleen geschieden in overeenstemming met de Cursist.  
 • 7.3 Direct Theorie is te allen tijde bevoegd prijsverhogingen aan de Cursist door te berekenen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Artikel 8 Overmacht

 • 8.1 Direct Theorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of behoort te komen. 
 • 8.2 Direct Theorie is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende (garantie) verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
 • 8.3 Direct Theorie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 (zegge: negentig) Dagen duurt, zal ieder van beider Partijen gerechtigd zijn de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Direct Theorie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
 • 8.4 Indien Direct Theorie ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Cursisten na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Cursisten, is Direct Theorie gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Cursisten zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren. 
 • 8.5 Indien Direct Theorie ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen is Direct Theorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 Direct Theorie is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of een nalaten van Direct Theorie mocht komen te leiden en die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. 
 • 9.2 De aansprakelijkheid van Direct Theorie te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Direct Theorie betrekking heeft. In geval het gestelde in de eerste volzin van dit lid om een of andere reden rechtens geen doorgang vindt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de door Direct Theorie afgesloten verzekeringsovereenkomst. 
 • 9.3 Direct Theorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de Cursist bij een examen. 
 • 9.4 Direct Theorie is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Direct Theorie geleverde zaken. 
 • 9.5 Indien Direct Theorie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Direct Theorie beperkt tot directe schade. 
 • 9.6 De Cursist vrijwaart Direct Theorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 10 Toepasselijk recht

 • 10.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Direct Theorie partij is, is het Belgisch recht exclusief van toepassing op de Overeenkomst.
 • 10.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 11 Overige bepalingen

 • 11.1 Direct Theorie is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Cursist verklaart zich hiermee akkoord. 
 • 11.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Cursisten zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan. 
 • 11.3 Direct Theorie is eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die door Direct Theorie in het kader van de Overeenkomst aan de Cursist wordt medegedeeld, met inbegrip van het oefenmateriaal. Direct Theorie verleent aan de Cursist voor de duur van de Overeenkomst een niet -overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot deze informatie met een deelname door de Cursist aan een Workshop als exclusieve oogmerk. De Cursist zal deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, ook niet voor de commercialisatie van deze informatie voor eigen rekening of voor rekening van derden, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Direct Theorie. 
 • 11.4 De Cursist zal de informatie bedoeld in niet aan derden mededelen of overdragen. De Cursist zal deze informatie beveiligen tegen diefstal, beschadiging en verlies.